fredag 5 december 2014

Även framtida generationer har rätt till rent vatten!

Tillgång till dricksvatten är den viktigaste naturresurs vi har. Det är inte alla förunnat på vår jord att ha god tillgång till vatten av bra kvalitet, men här i Sverige har vi hittills varit ganska bortskämda med det. Rent vatten är en resurs vi måste lämna till arv även till nästkommande generationer. Även våra barn , barnbarn och efterföljande generationer behöver rent dricksvatten.

Både Vänern som Vättern är idag jätteviktiga dricksvattenreservoarer som en mängd människor får sitt dricksvatten ifrån. Troligen kommer det bli än fler i framtiden. Det vill säga om det fortfarande är tjänligt då.

Idag står intressen mot intressen. Gruvintressen mot miljöintressen. När det finns risk för att giftiga och skadliga ämnen kan kontaminera t.ex. Vätterns vatten så bör försiktighetsprincipen råda. 

Mineralfyndigheter är idag klassade som riksintressen vilket ger utvinning av dem ett starkt stöd vid juridiska prövningar. Även våra viktigaste dricksvattentäkter, där Vänern och Vättern ingår, behöver få ett lika starkt stöd i lagen. Miljöbalken bör skrivas om och ge våra stora dricksvattenreservoar status av att vara av riksintresse. Rent vatten är en naturresurs minst lika värdefull som mineraler och därför bör en kategori av riksintressen som skyddar våra viktigaste dricksvattentäkter införas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar