tisdag 31 mars 2015

Ökning av försvarsanslagen och återinförd värnpliktLandsbygdspartiet Oberoende höll nyligen sitt årsmöte och tog i och med det ställning i en rad frågor. En av dem var försvaret. Insändaren nedan ger uttryck för partiets ställningstagande i försvarsfrågan:

"Alla de fri- och rättigheter som vi kan räkna med i Sverige är ingenting värda om vi inte kan skydda dem. Det finns väldigt många viktiga frågor att diskutera i vårt samhälle, men en grundbult för att vi som verkar i samhället ens ska kunna ha möjligheten att ta ställning till dem är försvaret. Sveriges försvar är till för dig och mig, för oss. Försvaret ska säkerställa att vi ska kunna välja vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Försvaret ska skydda oss inte bara från rena militära anfall utan också från yttre militära påtryckningar och maktdemonstrationer som syftar till att försöka påverka oss och vad vi i Sverige ska göra. Det är därför av yttersta vikt att vi har ett försvar som klarar av uppgiften.Landsbygdspartiet Oberoende har nu i dagarna på det senaste årsmötet tagit ställning i försvarsfrågan. Den nedmontering av försvaret som skett genom de etablerade partiernas försorg allt sedan 80-talet har varit direkt skadlig för Sverige. Den har varit präglad av kortsiktighet och önsketänkande istället för realistiska överväganden. Den har liknat den naiva politik som fördes med nedrustningar efter första världskriget då beslutande politiker var rörande överens om att det aldrig mer kunde bli krig.Det är Landsbygdspartiet Oberoende avsikt att verka för ett kraftigt ökat försvar med betydande ökningar av försvarsanslaget. En dryg tredubbling av försvarsanslagen kommer enligt våra beräkningar behövas om vi med någon trovärdig ska kunna återupprätta en försvarsförmåga som klarar av att försvara hela landet, inte bara Mälardalen i en vecka.Värnpliktssystemet behöver dessutom återinföras och därtill behöver beredskapslager för bl.a livs- och drivmedel återinföras. Hemvärnet liksom den civila beredskapen behöver stärkas.Landsbygdspartiet Oberoende är i nuläget ett litet parti i vardande men vi kommer driva denna linje så hårt vi bara kan för vi tycker att Sverige är värt att försvara, hela Sverige."

måndag 30 mars 2015

Utan landet stannar staden

Tänkvärd insändare publicerad i Dala-demokraten:

"Vi svenskar har oftast ett lågmält sinnelag där vi kan tycka att saker är åt pipsvängen men något franskt temperament är vi inte speciellt kända för. Men nu är gränsen nådd.
Vi måste alla höja blicken för att se vad som händer på landsbygden i allmänhet och för våra svenska jordbruk i synnerhet.

Det är 101 år sedan bondeupproret och nu startar Landsbygdsupproret 2015. 

På långfredagen genomförs en manifestation på ett stort antal platser i landet, som protest mot bland annat att Sveriges etablerade partier och politiker totalt har misslyckas med att utveckla hela landet. Detta har pågått i decennier. Urbanisering har närmast varit ett honnörsord och en långsiktig och systematisk överflyttning har skett av ekonomiska resurser till förmån för främst tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö på landsbygdens bekostnad.

Svenska bönder, har haft den största konkurrensnackdelen av samtliga branscher. En gång hade vi blomstrande jordbruk, nu går de på knäna? Idag har vi, och med all rätt utifrån ett djurskydds- och miljöperspektiv, de högsta kraven på oss i Europa. Men vad händer? En gigantisk offentlig dubbelmoral, där vi endast i undantagsfall upphandlar livsmedel som uppfyller svenska miljö- och djurskyddskrav, trots att vi ställt dessa krav på våra svenska bönder! Detta har slagit ut mycket av den inhemska produktionen. Effekten har blivit att de djur som fötts upp i andra länder för konsumtion av svenska folket, haft trängre bås, mindre liggytor och blivit svanskuperade. De har fått antibiotika i förebyggande syfte, med i vissa länder så mycket som 30 gånger så mycket som det genomsnittliga svenska djuret. Detta är ett direkt hot mot den restriktiva svenska modellen beträffande antibiotikaresistens.

Sveriges självförsörjningsgrad är nere på 47 procent, en oerhört låg siffra som tydliggör vår sårbarhet och även det ett bevis på mångårig vanskötsel av svensk jordbrukspolitik. Det paradoxala är att i en verklig krissituation så kommer våra städer att bli mest utsatta.

Initialt var tanken med EU en garant för fred och stabilitet i Europa men vad har vi fått? Hur kan det komma sig att vi svenskar så tyst anpassar oss till den överstatlighet som EU-medlemskapet innebär, samtidigt som vi tydligt ser alla negativa saker. Det finns en hel del inom EU som är bra och självklart ska vi ha samarbete och självklart ska vi ha handelsavtal men inte på bekostnad av vad vi själva byggt upp under generationer. De stora länderna får bestämmanderätt över de små. Storstadsbefolkningen, får bestämmanderätt över landsbygd och småorter. Vi som drabbas av besluten upplever det hela som att majoriteten förtrycker minoriteten. 

Nu kommer framöver GMO-beslut och en ny frölag vilket innebär att stora multinationella bolag får monopol på i princip allt genetiskt växtmaterial. Det blir otillåtet att använda och odla med egna fröer. Denna utveckling och liknande styrs i stor utsträckning av drygt 30 000 lobbyister i Bryssel. Vilka får de betalt av?

Svensk transportnäring går på knäna när utländska chaufförer kör långt in i Sverige med bilar och bränslen, som aldrig skulle tillåtas i Sverige. Oftast tankas de inte heller i Sverige. Att de dessutom via en väsentligt mycket lägre lön, ger också en stor konkurrensfördel som slår ut inhemska arbetstillfällen och snedvrider marknaden. Våra hårda miljökrav på motorer och bränsle, ger i kombination med frihandel, totalt sett en sämre miljö både nationellt och globalt, i och med att de rena svenska transporterna slås ut av miljöbovar från andra länder.
Om den svenske åkaren och bonden följde de regler som gäller för det importerade, skulle de polisanmälas och dömas till böter eller fängelse.

Svenska naturresurser skänks i stort setts bort till utländska prospekteringsföretag utan att någon protesterar? Vilka får sen ta hand om eventuella skadeeffekter i miljön? Ja det blir vi själva.

En gång var vår vattenkraft knuten till lokal produktion som gav såväl lokala arbeten och inkomster för individen och kommunen. Så är det inte längre. Vart tar då alla miljarder vägen? Mycket går till statlig förvaltning och administration, som naturligtvis finns i storstäderna. Där betalas tilltagna löner, som i sin tur genererar lokal fastighetsskatt. Men för industrier – som normalt finns i småorterna – där är skatten statlig. Och som resultat får vi de lägsta lönerna på landsbygden och samtidigt den högsta kommunalskatten.

Serviceutbud och allmänna kommunikationer försvinner från orterna och alltfler statliga företag återcentraliseras efter att ha funnits på flera orter. Fokus ligger på kringfartsleder i Stockholm medan järnvägsunderhållet försummas och allt fler tågdestinationer upphör.

I stora delar av glesbygden finns inga kollektiva kommunikationsmedel. Lägg ihop detta med dagens drivmedelsbeskattning så blir det djupt orättvist mot befolkningen på landsbygden, vilken oftast är tvingad att använda bilen till arbete, skola med mera, vi har inga alternativ. Givetvis skall vi alla jobba för ett klimatsmart och hållbart samhälle, men varför skall vi på landsbygden betala hela kalaset? De mest klimatsmarta varorna är de som produceras nära konsumenten, inte de som tvingas åka lastbil och flyg över jordklotet. En differentierad drivmedelsbeskattning genom att priset sänks i proportion till avståndet till den kollektivtrafikförsedda tätorten kan vara ett intressant alternativ. Detta kan medföra kraftigt höjda priser i tätorten men även att priset sjunker proportionerligt på landsbygden, på detta vis delar vi på klimatbördan och uppfyller ett av många kriterier för en levande landsbygd.

Nu är gränsen nådd för besparingar och indragning av offentliga tjänster. Nu är gränsen nådd för alla de beslut som inkräktar på vår trygghet och trivsel som för alla medborgare skall vara rättvist fördelade. Nu är även gränsen nådd för vad kanske världens bästa livsmedelsproduktion orkar med i form av politikerstödd illojal konkurrens.

Vet ni om att om vi inte har en levande och livskraftig landsbygd kommer även våra städer att dö!"

måndag 2 mars 2015

Låt hela Åre kommun leva

I Hallen, Åre kommun, hotas högstadieskolan av nedläggning. Istället ska det sparas pengar genom att bussa elever till en skola som redan är trång.

I Hallen lyfter föräldrar en rad nackdelar varav långa restider bara är en. Även personalen i Hallen har farhågor. En del argument från politikernas sida besvarar man med en saklig lösning. "Att kommunen anser att tre språkval ska erbjudas är en felaktig prioritering för en glesbygd. Ändrade riktlinjer från staten ger utrymme att arrangera språk via distans och därmed ingen skillnad mellan en stor eller liten skola".

I föreslagen mottagande skola höjs även där kritiska röster från föräldrar "Inga fler elever i en redan trång skola" och från personal "Svårt att servera fler i elevfiket. Lokalbrist. Större klasser mindre lärartähet?".

Helt klart så har beslutande politiker i Åre inget glesbygdsperspektiv. Allt ska tydligen istället centraliseras och beslut tas i strid med uppfattningarnas hos dem det berör.

För er som står på barrikaderna i Hallen. Stå på er. Låt HELA Åre kommun leva!Källa: Åre kommun Sammanträdesprotokoll Dnr BUN.2014.52